Press information

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

DEKRA, sunmuş olduğu tüm hizmetlerin kaliteli olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği alanında da, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ve kişisel korunmanın tam anlamıyla sağlanması konularını temel amaçları arasında görmektedir.

Bu durumda DEKRA olarak;

 1. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kullandığımız her türlü malzemenin sebep olduğu insan sağlığına zararının önlenmesi açısından etkilerinin azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınacağını,
 2. Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uyulacağını,
 3. Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesini ve bu risklerin, etkilerinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini,
 4. Çalışma alanlarının tümünde, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak adına, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak tedbir almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı ve kullanılmasını sağlamayı,
 5. İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 6. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 7. Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 8. Yeterli miktarda iş gücü ve iş güvenliği ile ilgili teknik ve mali kaynakların ayrılmasını benimseyerek bu amaca uygun olarak faaliyetleri planlamayı,
 9. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmayı,
 10. Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve gözden geçirmeyi,
 11. Bu doğrultuda kurulmuş olan İSG yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını;

taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR